Saturday, 3 May 2014

Kenyataan Media 59 Organisasi Masyarakat Madani terhadap Hukum Hudud / 59个公民团体针对伊刑法的联合文告 / The 59 Civil Society Organisations Media Statement on Hudud Law

Kenyataan Media 59 Organisasi  
Masyarakat Madani terhadap Hukum Hudud
59个公民团体针对伊刑法的联合文告
The 59 Civil Society Organisations 
Media Statement on Hudud Law

2hb Mei 2014

【Summary: Malaysia was formed by the union of Malaya, Sabah, Sarawak and then Singapore in 1963 adopting the Malayan Constitution as the basis of the new federation of constitution. For all intents and purposes, Malaysia is meant to be a secular federation. 】

Gambar : Sidang media untuk mengeluarkan Kenyataan Media 59 Organisasi Masyarakat Madani terhadap Hukum Hudud telah diadakan pada 2hb Mei 2014 di KL & Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH).
图为59个公民团体于2014年5月2日在隆雪华堂针对伊刑法发表联合文告的新闻发布会。

Kenyataan Media 59 Organisasi Masyarakat Madani terhadap Hukum Hudud 

Kami, masyarakat madani yang berikut, yang mewakili pelbagai bangsa dan pelbagai kepercayaan berpendapat bahawa Malaysia yang telah ditubuhkan sebagai sebuah persekutuan sekular pada tahun 1963 dan dengan itu hukum hudud di peringkat negeri adalah bercanggah dengan perlembagaan melainkan keseluruhan susunan persekutuan dirundingkan semula.

Lantaran itu, adalah salah dan tidak patut sama sekali untuk perkara yang sebegini penting ditentukan oleh Parlimen Persekutuan melalui pengundian Rang Undang-undang Persendirian atau oleh mana-mana Dewan Perundangan Negeri

Pendirian penuh kami adalah sepertimana berikut:

1. Malaysia terdiri daripada Kesatuan Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963 dengan Perlembagaan Tanah Melayu dijadikan asas kepada perlembagaan persekutuan yang baru. Dengan semua niat dan tujuan, Malaysia dimaksudkan untuk menjadi sebuah persekutuan sekular.

2. Jadual Kesembilan dalam kedua-dua Perlembagaan Tanah Melayu dan Perlembagaan Malaysia jelas meletakkan dalam bidang kuasa persekutuan “undang-undang sivil dan jenayah dan prosedur dan pentadbiran keadilan" (Perkara 4) kecuali "undang-undang peribadi Islam yang berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, perwalian, nafkah, adopsi, kesahtarafan, undang-undang keluarga, hadiah atau waris, wasiat dan tanpa wasiat ”.

3. Oleh kerana keutamaan dalam Jadual Kesembilan, sebarang pengubahan terutamanya terhadap perkara-perkara penentu seperti badan kehakiman perlu dilayan dengan kajian yang melonggarkan susunan keseluruhan persekutuan yang penuh, dan tidak dilakukan secara berasingan.

4. Dalam mana-mana perundingan semula susunan persekutuan, Sabah dan Sarawak hendaklah diperlakukan sebagai dua rakan kongsi yang sama secara kolektif dengan negeri-negeri Tanah Melayu, seperti mana yang mereka dilayani pada tahun 1963, dan bukannya dua negeri antara tiga belas negeri sahaja.

5. Kesan hukum hudud tidak hanya terhad kepada umat Islam, kerana kesan limpahannya pasti akan ditanggung oleh kesemua rakyat Malaysia. Oleh itu, mana-mana pelan untuk memperkenalkan hukum hudud memerlukan perbincangan masyarakat umum dan dialog untuk membina pemahaman yang melibatkan rakyat Malaysia daripada semua latar belakang, agama, etnik, ideologi dan sosio-ekonomi.

6. Walaupun undang-undang Syariah yang sedia ada hanya mengendalikan hal-hal peribadi dan keluarga dan harus melibatkan hanya umat Islam, tetapi dalam amalan, ia juga membawa kesan serius kepada orang bukan Islam ketika berurusan dengan kes pertukaran agama dan hak penjagaan anak, apabilah satu pihak dalam perkahwinan yang berpisah itu menukar ke agama Islam. Malangnya, hal ini telah menyebabkan rasa keterasingan dan takut akan penindasan agama di pihak bukan Islam, yang bercanggah dengan penekanan Islam terhadap keadilan. Kesan hudud hanya akan lebih kuat dirasai.

7. Mana-mana kerajaan negeri atau mana-mana pihak yang bercadang untuk memperkenalkan hukum hudud adalah terikat dari segi moral untuk melibatkan semua rakyat Malaysia - Muslim dan bukan Islam - untuk meyakinkan mereka tentang kelebihan hukum hudud dalam perbincangan awam dan dialog di masyarakat pelbagai budaya ini. Ia mungkin bermula dengan membentuk badan penyelidik yang bebas mengenai pelaksanaan hudud - dalam beberapa kepelbagaian - di negara-negara dan wilayah seperti Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Aceh di Indonesia dan 12 Negeri Syariah di Nigeria.

8. Sementara kelebihan atau kekurangan mana-mana pilihan institusi termasuk hudud boleh dipertimbangkan oleh Malaysia, tidak boleh ada pemakssan golongan majoriti dengan mengenepikan kepentingan sah masyarakat minoriti dan para pembangkang. Pada masa ini, oleh kerana tidak ada apa-apa kajian terperinci mengenai pelaksanaan hudud di negara-negara lain sebagai makluman asas untuk pertimbangan ini, maka kami dengan itu menentang sebarang langkah untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memungkinkan pelaksanaan hudud.

----------------------------------------------------------------

59个公民团体针对伊刑法的联合文告

我们是一群代表多元族群、多元宗教与多元议题意见的公民社会群体在此强调,马来西亚在1963年成立时是世俗联邦,因此除非整个联邦制架构重新谈判,在州层级实行伊斯兰刑法是违宪的。

因此,由联邦国会以私人法案乃至任何州议会来定夺如此关键议题,既不正确也不适宜。

我们的立场如下:

1. 马来西亚在1963年由马来亚、沙巴、砂拉越以及新加坡四邦合并而成为新联邦时,是以马来亚联邦宪法作为新联邦宪法的基础。实质而言,马来西亚的固有定位是世俗联邦。

2. 马来亚与马来西亚宪法的第九附表都明确把“民事与刑事法律与程序乃至司法行政”(第4条)列在联邦权限下,只有“有关婚姻、离婚、监护权、赡养费、领养、合法婚婚姻、家庭法律、赠礼与或继承、遗嘱与无遗嘱状况的伊斯兰教私人法”例外。

3. 基于第九附表的重要性,尤其是关系司法等如此重要议题,其更动断不能个别修订,而必须以全盘审议的方式研究如何“松化”整个联邦制架构。

4. 在有关联邦制架构的任何重新谈判中,沙巴与砂拉越都必须被视为与整体马来亚州属对等的两个伙伴,一如1963年时,而不仅仅是十三州之二。

5. 伊斯兰刑事法的效应不会止于穆斯林,因为其延伸效果必然由所有马来西亚人承担。因此,任何实行伊斯兰刑事法的建议,必须展开促进了解的公开讨论与对话,让所有马来西亚人--不分宗教、族裔、意识形态、社会经济背景—都能参加。

6. 虽然现有伊斯兰教法只管制个人与家庭事务,因此理论上应该只关系穆斯林,然而在实践上,在涉及改宗、离婚案中一方改信伊斯兰教所衍生的监护权问题等案件中,非穆斯林严重受到影响。 令人遗憾的,这导致了非穆斯林产生宗教压迫的离心感觉与恐惧,有违伊斯兰教所强调的公正。因此,对其他非穆斯林而言,伊斯兰刑事法的影响将会更强烈地感受到。

7. 任何州政府或任何政党,要推行伊斯兰刑事法,有义务让所有马来西亚人—穆斯林与非穆斯林—参与公开讨论与对话,以说服他们伊斯兰刑法在多元文化社会实行的好处。第一步可以是成立独立的研究团队,检验沙地阿拉伯、巴基斯坦、阿富汗、苏丹、印尼的亚齐省、尼日利亚十二个实行伊斯兰法的州属等国家与地区实行伊斯兰刑法—各国刑法之间尚有可观差别—的成效。

8. 马来西亚固然可以考虑包括伊斯兰刑法在内的体制选择的利害,但是任何体制选择都不能以多数决方式强加于国人,罔顾少数社群和异议者的正当利益。目前,由于没有任何比较他国伊斯兰刑法实行状况的详细研究,作为有关考虑的知情基础,我们反对任何修订联邦宪法以利实行伊斯兰刑法的行动。

----------------------------------------------------------------

The 59 Civil Society Organisations Media Statement on Hudud Law

We, the civil societies below representing multiethnic and multi-faith, hold that Malaysia was formed as a secular federation in 1963 and hudud law at state-level is unconstitutional unless the entire federal arrangement is renegotiated.

Hence, it is grossly incorrect and inappropriate for a matter of such paramount importance to be dealt with by the Federal Parliament voting on a Private Member’s Bill or even by any State Legislature.

Our full position is as follows:

1. Malaysia was formed by the union of Malaya, Sabah, Sarawak and then Singapore in 1963 adopting the Malayan Constitution as the basis of the new federation of constitution. For all intents and purposes, Malaysia is meant to be a secular federation.

2. The Ninth Schedule of both the Malayan Constitution and the Malaysian Constitution explicitly place in the federal jurisdiction “civil and criminal law and procedure and the administration of justice” (Item 4) except “Islamic personal law relating to marriage, divorce, guardianship, maintenance, adoption, legitimacy, family law, gifts or succession, testate and intestate”.

3. Due to the centrality of the Ninth Schedule, its alteration especially on defining matters like judiciary must be treated with a deliberative full review on loosening the entire federal arrangement, and not done in isolation.

4. In any re-negotiation of the federal arrangement, Sabah and Sarawak must be treated as two equal partners to the collective of the Malayan states, as they were in 1963, not just two of thirteen.

5. The impact of hudud law will not be limited to the Muslims, as its spillover effect will definitely be borne by all Malaysians. Hence, any plan of introducing hudud necessitates a public discourse and dialogue to build understanding involving Malaysians of all religious, ethnic, ideological and socio-economic backgrounds.

6. While the existing Sharia laws govern only personal and family matters and should concern only the Muslims, in practice, non-Muslims are gravely affected in cases involving conversion and children custody when one party of an estranged marriage converts to Islam. Regrettably, this has caused the sense of alienation and fear of religious suppression on the part of non-Muslims, in contradiction to Islam’s emphasis of justice. The impact of hudud will only be more strongly felt.

7. Any state government or any party that intends to introduce hudud Law is morally bound to engage all Malaysians – Muslims and non-Muslims alike - in public discourse and dialogue to convince them of the merits of hudud Law in a multicultural society. It may start with commissioning independent research on the implementation of hudud – in considerable varieties -- in countries and regions like Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Aceh of Indonesia and the 12 Sharia States of Nigeria.

8. While the merits or demerits of any institutional options including hudud can be considered by Malaysia, there must not be any majoritarian imposition of any institutional option in disregard of the legitimate interests of the minorities and dissidents. At present, as there is no any detailed study on the implementation of hudud in other countries to provide an informed basis for such consideration, we opposes any move to amend the Federal Constitution to make possible the implementation of hudud.

Endorsed by (by alphabetical order)

1 All Women’s Action Society (AWAM) 妇女行动组织
2 Angkatan Warga Aman Malaysia (WargaAMAN) 马来西亚和平力量组织
3 Anak Muda Sarawak (AMS) 砂拉越青年之子
4 Association of Women Lawyers (AWL) 女律师组织
5 BARAMKINI 反巴兰水坝网络
6 Centre for Orang Asli Concerns (COAC) 原住民关怀中心
7 Centre for Malaysian Chinese Studies (CMCS) 华社研究中心(华研)
8 Community Action Network (CAN) 社区行动网络
9 ENGAGE 社区参与网络
10 Federated TeoChew Associations of Malaysia马来西亚潮州公会联合会
11 Federation & Alumni Associations Taiwan University, Malaysia (FAATUM) 马来西亚留台校友会联合总会
12 Federation of Hainan Association Malaysia (FHAM) (马来西亚海南会馆联合会)
13 Federation of Malaysian Indian Organization (PRIMA) 马来西亚印裔组织联合会
14 Friends of Kota Damansara (FoKD) 哥打达曼沙拉之友
15 Islamic Renaissance Front (IRF) 回教复兴前线组织
16 Japan Graduates Association, Malaysia (JAGAM) 马来西亚留日同学会
17 Jaringan Orang Asal Semalaysia (JOAS) 全马原住民网络
18 1Komunite Seni Jalan Telawi (KsJT) Telawi社区艺术
19 Kumpulan Aktivis Mahasiswa Independent (KAMI) 独立学生活跃份子组织
20 Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH) 吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂
21 LLG Cultural Development Centre (LLG) 林连玉基金
22 Lingkaran Islam Tradisional (LIT) 伊斯兰传统圈
23 Majlis Perundingan Malaysian Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao (MCC BCHST) 马来西亚五大宗教理事会
24 Malaysia Youth &Student Democratic Movement (DEMA) 马来西亚青年与学生民主运动
25 Malaysia-China Chamber of Commerce (MCCC) 马来西亚-中国总商会
26 Malaysians for Beng Hock (M4BH) 全民挺明福
27 Malaysian Indian's Progressive Association (MIPAS) 马来西亚印裔进步组织
28 Malaysian Youth Care Association (PRIHATIN) 马来西亚青年关怀组织
29 Merdeka University Berhad 独立大学有限公司
30 Nanyang University Alumni Association Malaya (Nandai) 马来西亚南洋大学校友会
31 National Indian Rights Action Team (NIAT) 全国印裔权益行动组织
32 Negeri Sembilan Chinese Assembly Hall 森美兰中华大会堂
33 Oriental Hearts and Mind Study Institute (OHMSI) 东方思想研究中心
34 Partners for Community Organization Sabah (PACOS) 沙巴社区伙伴信托组织
35 People Service Organization (PSO) 人民服务组织
36 Penang Chinee Town Hall (PCTH) 槟州华人大会堂
37 Perak Women for Women Society (PWW) 霹雳妇女协会
38 Persatuan Alumni PBTUSM KL & Selangor (PBTUSM KL&S) 雪隆理华同学会
39 Persatuan Aliran Kesedaraan Negara (ALIRAN)国民醒觉组织
40 Persatuan Bekas Siswazah Universiti dan Kolej di China, Malaysia (LiuHua) 马来西亚留华同学会
41 Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) 雪兰莪社区自强学会
42 Persatuan Masyarakat Selangor dan Wilayah Persekutuan (PERMAS) 雪隆社区协会
43 Pusat Komunikasi Masyarakat (KOMAS) 社区传播中心
44 Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS) 雪兰莪妇女之友学会
45 Project Dialogue (PD) 对话论坛圈
46 Sahabat Rakyat Working Committee (SRWC) 人民之友工委会
47 Save Sarawak River (SSR) 拯救砂拉越河流
48 Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM) 马来西亚之子
49 Sister in Islam (SIS) 回教姐妹
50 Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia (PROHAM) 人权促进组织
51 Persatuan Guangxi Malaysia 马来西亚广西总会
52 Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) 大马人民之声
53 Tamil Foundation (TF) 淡米尔基金会
53 Tindak Malaysia (TM) 马来西亚行动组织
55 United Chinese School Aumni Associations of Malaysia (UCSAAM) 马来西亚华校校友会联合会总会
56 United Chinese School Committees’ Assocation of Malaysia (Dong Zong) 马来西亚华校董事联合会总会(董总)
57 United Chinese School Teachers Association of Malaysia (UCSTAM) 马来西亚华校教师会总会(教总)
58 Women Development Organization of Malaysia Petaling Jaya 马来西亚妇女发展组织,八打灵区
59 Women’s Centre for Change, Penang (WCC) 槟城妇女改革中心

0 comments:

Post a Comment

通告 Notification

人民之友 对我国第14届大选意见书
(华 巫 英)3种语文已先后贴出

作为坚守“独立自主”和“与民同在”的立场的一个民间组织,人民之友在今年9月24日对即将来临的第14届全国大选投票,发表了一篇以华文书写的“意见书”,题为:投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!

这篇意见书的英文译稿(标题是:Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!)已于10月22日张贴在本部落格。马来文译稿(标题是:Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!)也已接着在11月13日在此贴出。

此外,人民之友也将通过电子邮件、微信、WhatsApp等方式,尽可能向全国各民族、各阶层、各行业、各宗教的团体和个人,传送我们的这份“意见书”供参考。我们欢迎跟我们对第14届大选的立场和见解一致的团体和个人,将这份“意见书”传送到更多的人手中去!

我们希望,我们在意见书内所表达的第14届大选的立场和观点,能够准确而又广泛地传播到我国各民族、各阶层的人民群众中接受考验,并接受各党派在这次全国大选斗争和今后实践的检验。


Pandangan Sahabat Rakyat terhadap PRU14 telah diterbitkan dalam tiga bahasa (Melayu, Cina dan Inggeris)

Sebagai sebuah pertubuhan masyarakat yang berpendirian teguh tentang prinsip "bebas dan berautonomi" dan “sentiasa berdampingan dengan rakyat jelata”, Sahabat Rakyat telah menerbitkan kenyataan tentang pandangan kami terhadap Pilihan Raya Umum ke-14 yang bertajuk "Undilah calon yang menentang Pengislaman Negera: Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Jangan benarkan puak Mahathir kembali kepada kuasa! " (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)dalam Bahasa Cina pada 24hb September 2017.

Penterjemahan Bahasa Inggeris kenyataan tersebut yang bertajuk Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”! telah diterbitkan dalam blog kita pada 22hb Oktober 2017 manakala penterjemahan Bahasa Melayu telah diterbitkan pada 13hb November 2017.

Selain daripada itu, Sahabat Rakyat juga akan menyebarkan kenyataan ini seluas mungkin kepada pertubuhan dan individu semua bangsa, strata, profesyen dan agama seluruh Negara melalui email, wechat, whatsApp dan pelbagai saluran lain. Kami amat mengalu-alukan pertubuhan dan individu yang berpendirian dan pandangan sama dengan kami untuk turut menyebarkan kenyataan ini kepada lebih ramai orang!

Kami berharap pendirian dan pandangan kami berkenaan pilihan raya kali ini yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut dapat disebarkan dengan tepat dan meluas untuk diuji dalam kalangan rakyat semua bangsa semua strata sosial melalui penglibatan mereka dalam amalan pelbagai parti politik dalam pertempuran pilihan raya umum kali ini mahupun amalan masa depan.


The Chinese, English and Malay renditions of Sahabat Rakyat’s opinions about GE14 have been published consecutively

As an NGO which upholds “independent and autonomous” position and "always be with the people" principle, on 24 September 2017, Sahabat Rakyat had released a Chinese-written statement of views with regard to the voting in the upcoming 14th General Election, entitled “Vote for candidates who are against State Islamisation: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent the return to power of Mahathir’s faction!” (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)

The English rendition of this statement entitled "Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!" and the Malay rendition entitled "Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!" had been released on 22 October and 13 November respectively.

Apart from that, Sahabat Rakyat will also make every effort to disseminate this statement as widely as possible to organizations and individuals of all ethnic groups, religions and all walks of life throughout the country via email, WeChat, WhatsApp and other channels. We welcome organizations and individuals with the same position and views to spread this statement to more people!

We hope that our position and views pertaining to the upcoming General Election expressed in the statement will be accurately and widely disseminated and also examined by the popular masses of various ethnicity and social strata through their involvement in the struggle of the 14th General Election carried out by various political parties and their practices in all fields in future.

Malaysia Time (GMT+8)